اساس ارایه خدمات ما مبتنی بر درک صحیح نیازها و آرمانهای کارفرمایان بوده و این خدمات با تکیه بر تجربه، دانش و فن آوری کارشناسان متخصص در علوم مرتبط، کاربردی و اقتصادی تر عرضه می شود. شناخت نیازهای واقعی هر پروژه، تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات و ارایه به موقع آن، رضایتمندی کارفرمایان را درپی دارد که سرانجام اهداف این شرکت می باشد. کارشناسان این شرکت در چارچوب خط و مشی کیفیت، تمامی توان خود را در کسب مهارتهای بیشتر و فن شناسی نوین برای مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های زمین شناسی، معدن (پیجویی و اکتشافات، طراحی استخراج، تامین منابع آب و زهکشی معدن)، ژئوفیزیک، ژئوتکنیک و مهندسی محیط زیست بکار می گیرند تا اهداف شرکت تحقق یابد.

« کیفیت برتر با خدمات مدرن ـ توسعه پایدار با رضایت مشتری »

همکاران