تجهیزات مورد استفاده در پروژه های ژئوتکنیک
ردیفدستگاهتعدادمدل
1دستگاه حفاری چند منظوره سویل مک 3SM-400
2 دستگاه حفاری اکر 2 Acker-300
3 دستگاه حفاری کریولیس 1 Craelius-D750
4 چکش بادی 2
5دستگاه حفاری اسکابی 4 1S-4
6 لوازم آزمایش SPT 2
7 پمپ های آبرسانی معمولی و پیستونی 2ایرانی
8 مغزه گیر بتن 1Hilti
9 پمپ شاتکریت 1 T800
10 پمپ شاتکریت 1 T252
11 ابزارآلات تجهیز کارگاههای حفاری
 • Shotcrete Pump

 • Shotcrete Pump T-252

 • Shotcrete Pump T-800

 • Mixer Unite

 • Water Pump

 • Drill Rig S-4

 • Drill Rig SM-400

 • Drill Rig D750

 • Drill Rig Acker-300

 • Compressor

 • Core Sampler

تجهیزات مورد استفاده در پروژه های زمین شناسی و معدن
ردیفدستگاهتعدادمدل
1جی پی اس
3GPS-Garmin-60 CSX
2ثبت پارامترهای میدانی آب
2Hanna-HI9812-5
3چکش زمین شناسی5Estwing
4کمپاس برانتون8Brunton
5دفترچه الکترونیکی2Intuos Pro Special Edition
6متر لیزری2Bosch GLM250
7دوربین نقشه برداری توتال استیشن لیزری1ULTRA TCR-407
 • EC Meter

 • GPS

 • Hammer

 • Leysic Meter

 • E-Note

 • Compass

تجهیزات مورد استفاده در پروژه های زئوفیزیک
ردیفدستگاهتعدادمدل
1ژئومتریکس1Geometrics ES-3000
2ژئوالکتریک با توان 300 وات1AB=2000
3دستگاه ژئوالکتریک1Meagger
 • Geometrics

 • Megger Det 5/4 R