ژئوفیزیک و منابع آب

ژئوفیزیک و منابع آب

 • مطالعات سطح الارضی ژئوفیزیک به روشهای ژئوالکتریک، لرزه سنجی، مگنتومتری و ثقل سنجی
  • مطالعه منابع آب زیرزمینی
  • اکتشافات مواد معدنی
  • اکتشافات باستان شناسی
  • اکتشاف گسلها و زمین لغزش ها
 • مطالعات درون چاهی “Down hole“و بین چاهی”Cross hole”شامل:
  • تعیین عمق سنگ بستر
  • تعیین خواص الاستیک
  • مطالعات بنیادی
  • تحقیقات مقدماتی برای اهداف مهم از جمله راه آهن، جاده و خطوط لوله نفت
  • برآورد هزینه برای حفاری
  • ارزیابی مقدار واحد الاستیک دینامیک مواد
  • مطالعات درون چاهی با ژئوفون سه مولفه ای
  • میکروسایزمیک
 • پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک اکتشافی
 • مطالعات آبرسانی، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب
 • مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی
 • مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی
 • مطالعات مهندسی رودخانه
 • تامین و مدیریت منابع آب
 • تغذیه مصنوعی