خدمات زمین شناسی:


  • تهیه نقشه های زمین شناسی ناحیه ای مطابق استانداردهای رایج
  • مطالعات و تهیه نقشه های زمین شناسی موضوعی و کاربردی
  • مطالعات ژئوشیمی
  • مطالعات لرزه زمین ساخت
  • کارتوگرافی و GIS Ready نمودن نقشه های زمین شناسی
  • مطالعات مقاطع میکروسکوپی کانیها و سنگها
  • خدمات آزمایشگاهی