خدمات پی جویی و اکتشاف:


مشاوره:

 • تعبیر، تفسیر و پردازش اطلاعات و تصاویر ماهواره ای
 • پی جویی و اکتشاف عناصر فلزی و غیر فلزی (تمامی مراحل)
 • اکتشافات ژئوفیزیک
 • مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی
 • مدلسازی متالوژنی انواع کانسارها و ارائه مدلهای اکتشافی
 • طراحی و نظارت بر عملیات حفاریهای اکتشافی
 • ارزیابی و تخمین ذخیره و تهیه مدل سه بعدی شکل کانسار
 • مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های معدنی

نظارت:

 • نظارت بر حفاری گمانه های اکتشافی
 • پیمایش مغزه های حفاری
 • تهیه، آماده سازی و نمونه برداری به روشهای مختلف
 • نظارت عالیه و مدیریت بر انجام طرحهای اکتشافی

اجرا:

 • حفاری گمانه های اکتشافی به روشهای کورگیری پیوسته، کورگیری ناپیوسته، پودری و …
 • انجام آزمونهای آزمایشگاهی و عیارسنجی