نفت و گاز

نفت و گاز

 • زمین شناسی شامل:
  • الگوسازی حوزه های رسوبی
  • زمین شناسی و ساختارهای ناحیه ای
  • تحلیل ترادف و سکانس های چینه ای
  • تفسیر برداشتهای زیرسطحی
  • تحلیل ساختاری مخازن
 • ژئوفیزیک شامل پردازش و تفسیر داده ها
 • مهندسی مخزن شامل:
  • ارزیابی ویژگیهای مخازن
  • مدلسازی مخازن
  • تعیین ذخیره مخازن
 • حفاری چاهها شامل:
  • تهیه گزارش نهایی حفاری و تکمیل چاهها
  • نظارت بر عملیات ترمیمی چاهها
 • ارزیابی و مدیریت خطر و ایمنی در پروژه های نفت و گاز “HSE”