خدمات مهندسی محیط زیست:


 • بهداشت و ایمنی محیط “HSE”
  • ارزیابی و مدیریت خطر و ایمنی در صنعت نفت و گاز
  • ارزیابی و مدیریت ریسک “Risk Assessment and Management”
  • ارزیابی و مدیریت خطر در منابع انسانی ” Human Factors Analysis”
  • مدل سازی و ارزیابی حریق و انفجار“Fire and Explosion Modelling and Assessment”
 • مطالعات تصفیه هوازی و بی هوازی فاضلاب های شهری و صنعتی
 • مطالعات و تحلیل فرآیند و مدیریت ریسک زیست محیطی
 • مطالعات مدیریت پسماند شامل:
  • مطالعات مکان‌یابی دفن پسماندها “Landfills” با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی “GIS” و سنجش از راه دور “RS”
  • شناسایی منابع آلاینده و میزان آلودگی آبخوان‌ها “Aquifer”
  • آلودگی‌زدایی مناطق آلوده ناشی از نشت آلاینده‌ها در محیط (خاک و سنگ)
 • مطالعات امکان سنجی و اثرات زیست ‎محیطی احداث پروژه‌های مختلف عمرانی و صنعتی “Environmental Impact Assessment”