سایر خدمات:


  • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • ارائه خدمات مالی، فاینانس و مدیریت طرح
  • متره، برآورد و جمع آوری اسناد مناقصه
  • اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی به روش های EMC,EPCM,EPC,EP