نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
حبیب شمسی
 موسس، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 13 سال 23 سال
نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محمد رنجبر
 موسس، مشاور عالی شرکت
13 سال 28 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محسن سعیدآبادی
سهامدار و مدیر واحد کنترل پروژه
13 سال 21 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
هادی شمس الهی
 مدیر واحد سیویل و سازه
13 سال 30 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
احمد زندی
مدیر واحد معدن
8 سال 20 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
محمد طهرانی
مدیر واحد زمین شناسی و اکتشافات
8 سال 20 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
حسین میرزینلی
مدیر واحد ژئوتکنیک 12 سال 19 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
مهران زارعی
عضو هیات مدیره و مدیر واحد تولید
13 سال 23 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
تورج سالمی
واحد معدن (استخراج) 8 سال 16 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
فهیمه سمیعی
سهامدار و مدیر واحد مهندسی محیط زیست 13 سال 21 سال

رزومه

نام و نام خانوادگی سمت در شرکت  سابقه در شرکت  سابقه کل مرتبط:
لیلا دیده
مدیر واحد فروش محصولات معدنی 13 سال 20 سال