خدمات ژئوفیزیک و منابع آب:

 1- مطالعات سطح الارضی ژئوفیزیک به روشهای ژئوالکتریک، لرزه سنجی، مگنتومتری و ثقل سنجی

 • مطالعه منابع آب زیرزمینی
 • اکتشافات مواد معدنی
 • اکتشافات باستان شناسی
 • اکتشاف گسلها و زمین لغزش ها

2- مطالعات درون چاهی “Down hole“و بین چاهی”Cross hole”شامل:

 • تعیین عمق سنگ بستر
 • تعیین خواص الاستیک
 • مطالعات بنیادی
 • تحقیقات مقدماتی برای اهداف مهم از جمله راه آهن، جاده و خطوط لوله نفت
 • برآورد هزینه برای حفاری
 • ارزیابی مقدار واحد الاستیک دینامیک مواد
 • مطالعات درون چاهی با ژئوفون سه مولفه ای
 • میکروسایزمیک

3- پردازش و تفسیر داده های ژئوفیزیک اکتشافی

4- مطالعات آبرسانی، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال آب

5- مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی

6- مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی

7- مطالعات مهندسی رودخانه

8- تامین و مدیریت منابع آب

9- تغذیه مصنوعی