معدن (طراحی، برنامه ریزی تولید و نظارت)

معدن (طراحی، برنامه ریزی تولید، نظارت)

مشاوره:

  • طراحی و بهینه سازی معادن (روباز و زیرزمینی)
  • برنامه ریزی تولید (در ترمهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)
  • فاز بندی استخراج و تعیین حد استخراج
  • تهیه نقشه های استخراج
  • طراحی آتشباری
  • امکان سنجی، بررسی فنی- اقتصادی و انتخاب ماشین آلات مناسب معدنی
  • مدیریت بر تامین ماشین آلات معدنی

 

نظارت:

  • نظارت بر استخراج بهینه معادن (روباز و زیرزمینی)
  • بهداشت و ایمنی در معدن “HSE”