خدمات معدن (طراحی، برنامه ریزی تولید):


مشاوره:

  • طراحی و بهینه سازی معادن (روباز و زیرزمینی)
  • برنامه ریزی تولید
  • آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی و زهکشی معادن
  • ملاحظات زیست محیطی
  • حفاری گمانه، گالری و تونل های اکتشافی
  • مطالعات امکان سنجی

نظارت:

  • نظارت بر استخراج بهینه معادن (روباز و زیرزمینی)
  • بهداشت و ایمنی در معدن “HSE”