نقشه برداری

نقشه برداری              

  • تهیه نقشه های توپوگرافی در کلیه مقیاس ها
  • تهیه نقشه در مقیاسهای مختلف به روش فتوگرامتری
  • نقشه برداری و پیاده کردن پروژه های خطی شامل راه، راه آهن، خطوط لوله و خطوط انتقال نیرو
  • تهیه پروفیلهای طولی و عرضی، طراحی خط پروژه و محاسبه حجم عملیات خاکی
  • تهیه نقشه های کاداستر
  • نقشه برداری صنعتی شامل تعیین محل نصب ماشین آلات و تاسیسات صنعتی و ..
  • میکروژئودزی و رفتارسنجی سدها و ابنیه های فنی
  • تعیین موقعیت نقاط با استفاده ازگیرنده های ماهواره ای “GPS”
  • عمق یابی، تهیه پروفیل و نقشه های هیدروگرافی از دریاچه پشت سدها، تعیین موقعیت سکوهای حفاری و …