گواهی نامه ها:

1- گواهی نامه تائید صلاحیت خدمات مشاوره- پایه سه پی جویی و اکتشاف از معاونت فنی استانداری تهران
2- گواهی نامه تائید صلاحیت خدمات مشاوره- پایه سه پی جویی و اکتشاف از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری
3- پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن- سازمان نظام مهندسی استان تهران
4- گواهی ایزو 2008-9001 از موسسه AGR
5- گواهی HSE-MS از موسسه AGR
6- عضویت در انجمن ژئوتکنیک ایران و کانادا